Telefon    Opole: 77 409 00 42

Fax    Wrocław: 71 793 70 77

Dodaj opinię

Regulamin Salonu Zdrowe Stopy Garbowska

§ 1
Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin dotyczy działalności Salonu Zdrowe Stopy Garbowska z siedzibą w Opolu, posiadającą stronę zdrowe-stopy.com zwanego w dalszej części "Salon Zdrowe Stopy Garbowska" lub "Salon".
 2. Wszelkie usługi świadczone przez Salon Zdrowe Stopy Garbowska są wykonywane są zgodnie z poniższymi zasadami oraz zgodnie z przepisami prawa. Skorzystanie z usługi w Salon Zdrowe Stopy Garbowska oznacza akceptację regulaminu bez konieczności pisemnego potwierdzania.
 3. Niezastosowanie się Klientki/-ta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salon Zdrowe Stopy Garbowska oraz jego pracowników za przeprowadzony zabieg.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z oferty Salonu wyłącznie za zgodą i wiedzą rodziców bądź opiekunów.
 5. Salon Zdrowe Stopy Garbowska nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru Klienta.
 6. Informacja o godzinach otwarcia salonu znajduje się na drzwiach Salonu.
 7. W Salonie Klienci mają możliwość zakupu BONU UPOMINKOWEGO. Zakup bonu lub zapłata za zabieg jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu Salon Zdrowe Stopy Garbowska.
 8. Salon Zdrowe Stopy Garbowska nie przewiduje zwrotów zakupionych bonów upominkowych. Bon jest bezterminowy.
 9. Salon Zdrowe Stopy Garbowska nie ponosi odpowiedzialności za zagubione bony. Warunkiem wykonania zabiegu jest okazanie bonu w dniu zabiegu. Jeśli Klient nie posiada go przy sobie, a chce zrealizować zabieg jest zobowiązany zapłacić, a gdy doniesie bon środki zostaną zwrócone.
 10. Salon zbiera i przetwarza wyłącznie niezbędne dane osobowe, przekazane przez klientów na zasadzie zgody. Działalność Salon Zdrowe Stopy Garbowska nie narusza przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 11. Salon udostępnia ceny usług w siedzibie salonu, na stronie zdrowe-stopy.com oraz na ulotce informacyjnej. Ceny zawarte w cenniku zawierają słowo "od" gdyż zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klienta. O wszystkich cenach Klient jest informowany przed zabiegiem.
 12. Za zabiegi Klienci mogą płacić kartą lub gotówką.
 13. Klient umawiając się na zabieg zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych oraz aktualnego numeru telefonu. W momencie gdy wiek i/lub tożsamość Klienta będą podlegały wątpliwościom, obsługa Salonu zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości poprzez żądanie okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 14. Ewentualne uwagi należy kierować do Managera Salonu pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 15. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych i spożywania napojów alkoholowych. W Salonie nie mają prawa przebywać osoby nietrzeźwe bądź pod wpływem jakichkolwiek substancji odurzających. W gabinetach zabiegowych obowiązuje zakaz spożywania posiłków.

§ 2
Rezerwacja wizyt

 

 1. Wizyty w Salonie odbywają się tylko po wcześniejszym umówieniu osobistym lub telefonicznym pod numerem telefonu 77 409 00 42.
 2. W przypadku spóźnienia Klienta do 15 minut przy zabiegu trwającym co najmniej 1 godzinę oraz do 5 minut przy zabiegu trwającym do 30 minut, Salon Zdrowe Stopy Garbowska zastrzega sobie prawo do skrócenia lub odmówienia świadczenia usługi. Spóźnienia powyżej 15 minut są podstawą do odwołania wizyty, jeżeli zabieg wpływa na dzienny harmonogram innych Klientów. W przypadku opóźnienia leżącego po stronie pracownika Salonu zabieg zostanie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
 3. W przypadku dwukrotnego nieodwołania wizyty przez Klienta do godziny 18.00 dnia poprzedzającego wizytę, Salon zastrzega sobie możliwość pobrania zadatku w kwocie 50% wartości umówionej usługi podologicznej.
 4. Salon Zdrowe Stopy Garbowska zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty z jednoczesną zmianą terminu wizyty o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika sytuacji istnieje możliwość odwołania i zmiany terminu wizyty w możliwie najkrótszym czasie od zaistniałej sytuacji.
 5. Klient zapisany na konkretną wizytę nie może oczekiwać wykonania innej, chyba, że zabieg nie wpływa na harmonogram zabiegów innych Klientów, o czym zadecyduje pracownik.

§ 3
Kwalifikacja zabiegowa Klienta

 

 1. Przed przystąpieniem do zabiegu pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia, czy ze wzglęgu na stan zdrowia, przebyte choroby, tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu.
 2. Wywiad przeprowadzany jest na pierwszej wizycie w gabinecie podologicznym, jednakże może zaistnieć sytuacja, że na kolejnych wizytach Klient zostanie po raz kolejny zapytany o stan zdrowia.
 3. Klienci sa zobowiązani do poinformowania o zarzywanych lekach, chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, kostnego, skóry oraz o rozruszniku serca, kardiowerterze, chorobach nowotworowych, stanach zapalnych, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym itd. Zatajenie chorób lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta odpowiedzialności za własne zdrowie. W takich przypadkach Klient musi zdawać sobie sprawę, że naraża na utratę zdrowia pracownika Salonu, co może rodzić roszczenia cywilnoprawne i skutki karnoprawne.
 4. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu oraz właściciel Salonu Zdrowe Stopy Garbowska są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.
 5. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.
 6. Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu.
 7. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom. W ramach naszego nacisku kładzionego na zadowolenie klienta staramy się jednak znaleźć satysfakcjonujące dla wszystkich wyjście.

§4
Higiena gabinetu

 

 1. Zabiegi związane z ryzykiem naruszenia ciągłości tkanek wykonuje się w jednorazowych rękawiczkach. Do zabiegów wykorzystuje się jednorazowe: tampony, rękawiczki, waciki, gaziki, serwety. Narzędzia podologiczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi wielokrotnego użytku z użyciem myjki ultradźwiękowej oraz autoklawu klasy medycznej B. Blaty, krzesła, fotele i podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym odpowiednim dla gabinetów kosmetyczno-podologicznych. Do dezynfekcji dłoni stosowane są preparaty do dezynfekcji skóry zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
 2. Pracownicy Salonu są zobowiązani do przeprowadzenia zabiegu zgodnie z obowiązującymi procedurami, przy użyciu odpowiednich materiałów, które posiadają aktualną date przydatności w odpowiednim do zabiegu czasie oraz po uprzednich szkoleniach praktycznych i przygotowaniu merytorycznym.

§ 5
Odmowa wykonania zabiegu
Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu w sytuacjach:

 

 1. Gdy wystepuje przeciwwskazanie do wykonania zabiegu, omówione we wcześniejszych punktach regulaminu.
 2. Gdy przewidywany czas zakończenia zabiegu wykracza poza wskazane terminy i godziny otwarcia salonu, a także godziny pracy osób zatrudnionych.
 3. Gdy Klient zachowuje sie w sposób powszechnie uznany za niekulturalny lub wulgarny.
 4. Gdy Klient odmówi podania danych osobowych niezbędnych do umówienia wizyty, tj. imienia, nazwiska i aktualnego numeru telefonu.

§ 6
Pracownicy

 

 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik, przed przystąpieniem do zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownik, przed przystąpienie do zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu zabiegu.
 4. Pracownicy Salonu zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.
 5. Pracownicy Salonu są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania zabiegu.
 6. Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
 7. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić właścicielowi, menedżerowi lub innemu członkowi obsługi Salonu, który prowadzi w danym momencie dyżur.

   

§ 7
Reklamacje

 

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania zabiegu w Salonie w dowolnej formie.
 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej, osobiście w Salonie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.
 4. W przypadku uznania reklamacji Salon dokona zwrotu ceny zabiegu Klientowi albo umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego zabiegu korygującego. Salon może zaproponować dodatkowe korzyści w ramach zadośćuczynienia.
 5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku kwestionowania zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

§ 8
Postanowienia końcowe

 

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Salon lub pracownicy.
 2. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i zabiegów wykonanych przed tą zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. Kładziemy nacisk przede wszystkim na zadowolenie klienta.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.10.2020 r